สินเชื่อธนาคารเกียรตินาคิน

8%-28%อัตราดอกเบี้ย

ถึง 4000000 บาทจำนวน/วงเงิน

1-240 เดือนระยะเวลา

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปีข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อบ้าน KK Home Loan – สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม เพื่อนำไปซื้อ ซ่อมแซม หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยโดยลูกค้าต้องจำนอง หรือสิทธิการเช่าที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย มีทั้งแบบคงที่ และลอยตัว วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท, สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลวงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า, ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี, กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash – วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า, ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี, กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash – สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก ทั้งจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วหรือเจ้าของรถยนต์โดยตรง แต่ไม่ต้องการชำระราคารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว ธนาคารจะเป็นผู้ชำระราคารถแทนลูกค้า (“ผู้เช้าซื้อ”) และเป็นเจาของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ ซึ่งธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้ผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าตัวรถพร้อมดอกเบี้ย (“ค้างวด”) ครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

วงเงินสูงสุดและอัตราค่าธรรมเนียมจากธนาคารเกียรตินาคิน

กรณีเป็นสินเชื่อบ้านและอาคารวงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาทหรือวงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า, กรณีสินเชื่อรถยนต์ วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 95% ของราคารถยนต์เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อจากธนาคารเกียรตินาคิน

สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน, มีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป, ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป, เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป กรณีขอสินเชื่อรถจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองของผู้ขอสินเชื่อ, เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครอง

 

ข้อเสนอต่างๆ

3.05%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 60 ปี

8%-28%

1-120 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

3%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

5.64%-28%

1-84 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 59 ปี

9.5%-28%

1-60 เดือน

อายุจาก 20 ปี ถึง 65 ปี