โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

pueytalk57.jpg

[ PUEY TALKS ]

โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459 – 2559)
จัดงาน " PUEY TALKS : เรื่องราวจากแรงบันดาลใจของปูชนียบุคคลที่เคารพต่อรากเหง้าภูมิปัญญาและ ปรารถนาจะส่งต่อความหวังพร้อมเรื่องราวดีๆ จากรุ่นสู่รุ่น "

ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 12.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

<กำหนดการ>

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-14.30 น. PUEY TALKS ช่วงที่ 1
- ครูดุษฎี พนมยงค์และคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
- อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา พร้อมวาดภาพประกอบ
- ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
- พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
- คุณกษิดิศ อนันทนาธร
- คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
- ดร. ประมวล เพ็งจันทร์

14.30-14.45 น. พักรับปรานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. PUEY TALKS ช่วงที่ 2
- คุณปิยศิลป์ บุลสถาพร
- ดร. วีระ สมบูรณ์
- คุณสฤณี อาชวานันทกุล
- คุณวันฟ้าใหม่ เทพจันทร์
- อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ

16.00-16.15 น. อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กล่าวปิดงาน

16.15-17.00 น. ละครเวที “รอยย่ำ...ที่นำเราไป” โดยคณะมะขามป้อม เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ของบุคคลในอุดมคติ 3 ท่าน ได้แก่ ครูโกมล คีมทอง ศ.ศิลป์ พีระศรี และคุณสืบ นาคะเสถียร โดยนำบางฉากในชีวิตของทั้งสามท่านมาตีความผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.snf.or.th / www.puey.in.th / FB สู่ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือติดต่อ คุณพัชรศิริ 08-6763-6644

จัดโดย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป

เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Last Updated (Thursday, 27 March 2014 15:49)