ห้องสืบค้นชีวิตและงาน อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey's Collection)

      ทำหน้าที่เป็นห้อง สำหรับการศึกษา ค้นคว้าเชิงลึก เรียนรู้ตัวตนและผลงานของอาจารย์ป๋วยฯ โดยผ่านเอกสาร หลักฐาน หนังสือ สื่อสารคดี เทปเสียง รวมถึงภาพและของใช้ ของที่ระลึก ที่ได้รับการรวบรวมเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงการใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดในวาระต่างๆ
 

ความเป็นมา

คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ริเริ่มความคิดในการจัดทำห้องสืบค้นชีวิตและงาน อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไว้ภายในหอสมุด โดยมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ประวัติชีวิตและผลงานของอาจารย์ป๋วยฯ ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งต่อความคิดแบบอย่างการดำเนินชีวิตของอาจารย์ป๋วยฯทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการงานให้กับคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นความหวังของสังคมไทย รวมถึงเพื่อเชิดชูคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วยฯ ในฐานะปูชณียบุคคลของสังคมไทยที่สมควรได้รับการยกย่อง จดจำ และรำลึกถึง....    
       
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน วัตรปฏิบัติของอาจารย์ป๋วยฯ สามัญชนผู้คิด และกระทำเพื่อสามัญชนโดยแท้
2.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม โดยเฉพาะนักศึกษาให้เห็นรูปธรรมการดำเนินชีวิตของอาจารย์ป๋วยฯ ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ความคิด และการกระทำเพื่อผู้อื่น โดยเฉพาะผู้เสียเปรียบในสังคม เป็นแบบอย่างของการกระทำที่ยืนยันให้เห็นว่าแม้จะปฏิบัติได้ยากแต่ก็เป็น สิ่งที่ปฏิบัติได้
3.เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ตัวตนและผลงานของอาจารย์ป๋วยฯ ที่มีคณูปการต่อสังคมไทย ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบเช่น เอกสารต้นฉบับ หนังสือ บทความ ข้อเขียน ตำรา เป็นต้น

Last Updated (Sunday, 18 April 2010 21:12)