หนังสือ: แด่ อาจารย์ป๋วย

Title:      แด่ อาจารย์ป๋วย
Authors:      โอฬาร ไชยประวัติ, ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, พิสิฐ ลี้อาธรรม, กิตติพร ลิมปิสวัสดิ์, วิจิตร สุพินิจ, ศิริ การเจริญดี, ธาริษา ดีอิทธินันท์, สถาพร ชินะจิตร, นภพร เรืองสกุล, เริงชัย มะระกานนท์, ดวงมณี วงศ์ป
ISBN-10(13):      974-567-450-8
Publisher:      สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication date:      พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2530
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: