หนังสือ: ช่วงหนึ่งของกาลเวลา ป๋วย อึ้งภากรณ์

Title:      ช่วงหนึ่งของกาลเวลา ป๋วย อึ้งภากรณ์
Authors:      นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์, นายจุลพงศ์ คมกฤส, น.ส.จินตนา เชฏฐากุล, นายจิณธรรม ค้ำกูล, นายไพโรจน์ เบญจทิศมงคล
ISBN-10(13):      xxxpuey087
Publisher:      ภาพพิมพ์
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก 9 มีนาคม 2528
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: