หนังสือ: การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 9

Title:      การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 9
Authors:      ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
ISBN-10(13):      xxxpuey004
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

จัดโดย คณะเศษรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      [ระบบอุปถัมป์ กับการพัฒนาสังคม : ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย]
      การแสดงปาฐกถาพิเศษ - โดย ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (ครั้งที่ 9)
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของศาสตราจารย์ ป๋วย อึ่งภากรณ์
      2. เพื่อสดุดี และประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการอันดีเด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
      3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ