หนังสือ: ก่อนจะถึงเชิงตะกอน

Title:      ก่อนจะถึงเชิงตะกอน
Authors:      ไชย์ยันต์ ไชยพร, วิลลภ แม่นยำ, พระไพศาล วิสาโล, อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สงวน นิตยารัมพงษ์, นัยนา สุภาพึ่ง, พลากร วงศ์กองแก้ว, เสน่ห์ หงษ์ทอง, ศรายุทธ์ ใจหลัก, สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ISBN-10(13):      974-7232-98-7
Publisher:      สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:      พิมพ์ครับแรก กุมภาพันธ์ 2544
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: