หนังสือ: 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์

Title:      20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์
Authors:      ศ.นิคม จันทรวิทุร, ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม, ศ.นพ.ประเวศ วะสี, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ม.ร.ว.อคิ
ISBN-10(13):      9-789-748-233-215
Publisher:      สำนักพิมพ์ openbook
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2550
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: