หนังสือ: การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ 10

Title:      การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ 10
Authors:      ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ISBN-10(13):      xxxpuey003
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จารีตธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม
รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มาแล้ว 9 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือ
      1.เพื่อเผยเพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ ศาตราจารย์ ดร.ป๋วย
      2.เพื่อสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาที่มีผลงานทางวิชาการอันดี เด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
      3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
      เพื่อให้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเหลือกแงค์ปาฐกถาจาผู้มีผลงานดีเด่น หรือเป็นผู้มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์มีเกียรติประวัติ อันแสดงถึงคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม