หนังสือ: อันเนื่องมาแต่ 6 ตุลาคม 2519

Title:      อันเนื่องมาแต่ 6 ตุลาคม 2519
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey073
Publisher:      สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:      ตีพิมพ์ครั้งแรก 6 ตุลาคม 2523
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: