หนังสือ: ศาสนธรรมกับการพัฒนา

Title:      ศาสนธรรมกับการพัฒนา
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-7011-18-2
Publisher:      สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2530
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: