หนังสือ: การเงินการธนาคารและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของ ประเทศ

Title:      การเงินการธนาคารและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของ ประเทศ
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-567-450-8
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

บรรณาธิการ
นภพร เรืองสกุล
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ดวงมณี วงศ์ประทีป
ศุนย์หนังมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แด่อาจารย์ป๋วย
การเงินการธนาคารและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
หนังสือรวมบทความเล่มนี้ เป็นผลงานของนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้รับทุกของธนาคารแห่งประเทสไทยไปศึกษาวิชาในต่างประเทศในปีต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา เจ้าของบทความทุกคนได้พร้อมใจกันมอบลิขสิทธิ์ในบทความของตนให้แก่มูลนิธิ อาจารย์ป๋วย เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาแก่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งเป้นผู้ริเริ่มให้มีทุกการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อครั้งท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารฯ
เรื่องที่แต่ละคนหยับยกขึ้นมาเขียนเ เป็นเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานที่พวกเรามีส่วนร่วมอยู่ด้วย พวกเราบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการกำหนดนโยบายหรือแก้ไขเหตุการณ์ในบาง เรื่อง แต่บางเรื่องของการศึกษาและการตั้งข้อสังเกต ตามแนวของวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมา
พวกเราหวังว่า หนังสือเล่มนี้คงเป็นประเโยชน์ สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน การธนาคารของไทย