หนังสือ: อุดมคติเพื่อสังคม

Title:      อุดมคติเพื่อสังคม
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ประเวศ วะสี, เสน่ห์ จามริก, พระครูสาครสังวรกิจ, ส. ศิวรักษ์
ISBN-10(13):      xxxpuey063
Publisher:      สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:      10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: