หนังสือ: ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครูสุดบูชา

Title:      ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครูสุดบูชา
Authors:      กฤษณ์ ชื่อารมณ์, มานะ สุดสงวน, มยุรี พรหมลักธิ์ (คำประเสริฐ), ยุวณี คู่พิทักษ์, รตี เดชวัฒน์, ประจวบลาภ อริยะวนกิจ (สาราณียากร)
ISBN-10(13):      xxxpuey057
Publisher:      หจก. ทิพย์อักษร
Publication date:      พิมพ์ครั้งที่ 1 9มีนาคม2531
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: