หนังสือ: 80 ปีอาจารย์ป๋วย ชีวิตและงาน

Title:      80 ปีอาจารย์ป๋วย ชีวิตและงาน
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey001
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:      80 ปีอาจารย์ป๋วย ชีวิตและงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน
สุวัฒน์ ทองธนากุล (สำนักพิมพ์ผู้จัดการ)
นริศ ชัยสูตร (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ดวงมณี วงศ์ประทีป (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
จารุรัตน์ ตู้จินดา (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย)
ศิริวรรณ เจนการ (มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ)
เฉลิมศรี ธรรมบุตร (อดีตผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.)
สุวัฒนา ศรีภิรมย์ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)

คณะผู้เขียน
ธงชัย สันติวงศ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ศิริวรรณ ใกญจนาท (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
สมหมาย ภาษี (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)
สุกัญญา นิธังกร (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อรสา วงศ์ธิเรศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

บรรณาธิการ
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน