หนังสือ: คิดถึงอาจารย์ป๋วย

Title:      คิดถึงอาจารย์ป๋วย
Authors:      ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ประทีป สนธิสุวรรณ, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อังคาร กัลยาณพงศ์, อภิชาต ดำดี, รศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, สุรพล เย็นอุรา, ธัญญา ผลอนันต์, ระเบียบ ยุทธวงศ์, บุญ
ISBN-10(13):      xxxpuey055
Publisher:      โรงพิมพ์สวิตา
Publication date:      6 มกราคม พ.ศ.2527
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: