หนังสือ: อุดมคติและปณิธานอาจารย์ป๋วย กับข้อเสนอจัดตั้งสถาบันป๋วย เพื่อการจัดการสังคม

Title:      อุดมคติและปณิธานอาจารย์ป๋วย กับข้อเสนอจัดตั้งสถาบันป๋วย เพื่อการจัดการสังคม
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey036
Publisher:      มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

      อุดมคติและปณิธานอาจารย์ป๋วยกับข้อเสนอจัดตั้งสถาบันป๋วยเพื่อการ จัดการสังคม โดยไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรียบเรียง
      ความจริง ความงาม และความดี ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญในการพัฒนาทั้งบุคคลแต่ละคนและชาติหมู่คณะ ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปโดยสมบูรณ์
      สังคมที่พึงปรารถนานั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ คือ มีสมรรถภาพ มีเสรีภาพ มีความชอบธรรม และมีความเมตตากรุณา
      ผมเสียดายที่รู้สึกว่าได้บกพร่องไปในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของ ประเทศ คือ ดูแต่ความเจริญเติบโตของส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่ได้เฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคม..