หนังสือ: สูจิบัตร พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

Title:      สูจิบัตร พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
Authors:      สมชาย วิริยะยุทธกร, ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey031
Publisher:      โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

สูจิบัตร พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2545
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
... วิสัยบัณฑิตผู้ ทรงธรรม์
ไป่เปลี่ยนไป่แปรผัน กลับกลอก
ไป่ขึ้นไป่ลงหัน กลับกลอก
กายจิตวาทะพร้อม เพรียบด้วยสัตยา
.... ป๋วย อึ๊งภากรณ์