หนังสือ: สาระสังเขปผลงานของศาสตรจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Title:      สาระสังเขปผลงานของศาสตรจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-570-647-7
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

สาระสังเขปผลงานของศาสตรจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดยความร่วมมือของ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาระสังเขปผลงานของศาสตรจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และผลงานของผู้อื่นที่เกี่ยวกับท่าน
สุจิตรา อุตมวาทิน
พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ