หนังสือ: เศรษฐกิจไทย โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง

Title:      เศรษฐกิจไทย โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง
Authors:      ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, อำนวย เพชรณรงค์
ISBN-10(13):      xxxpuey025
Publisher:      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

เศรษฐกิจไทย โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง
ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมบทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง
"เศรษฐกิจไทย : โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง"
โดย
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
เมธี ครองแก้ว
สุธี ประศาสน์เศรษฐ
บัณฑร อ่อนดำ
อำนวย เพชรณรงค์
สุรเดช ธำรงไทย
แอนสท์ อูเทรชท์
ฮันท์ ลูเธอร์
แอนดรู เทอร์ตัน