หนังสือ: ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารย์ป๋วย

Title:      ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารย์ป๋วย
Authors:      วิทยากร เชียงกูล
ISBN-10(13):      974-87123-0-3
Publisher:      สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ โดยวิทยากร เชียงกูล

      ... งานเขียนชิ้นนี้ เป็นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์ถึงชีวิตงานและความคิดของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยจะเน้นถึงบทบาทและความคิดทางการเมืองในความหมายกว้าง นั่นก็คือ การเมืองในความหมายของการมีส่วนที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการคงสภาพของสังคมโดยส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม หรือวัฒนธรรม การเลือกศึกษาอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก็เนื่องจากเป็นปัญญาชนที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งของสังคมไทย การศึกษาในเรื่องนี้ นอกจากจะทำให้เราเข้าในบทบาทของปัญญาชนไทยมากขึ้นแล้ว ยังน่าที่จะทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง 40-50 ปี ที่แล้วมามากขึ้นด้วย