หนังสือ: มรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญของอาจารย์ป๋วย

Title:      มรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญของอาจารย์ป๋วย
Authors:      มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ
ISBN-10(13):      xxxpuey022
Publisher:      มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมป์
... คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้
ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม 3 ข้อ คือ
ความจริง ความงาม และความดี
ความจริง หมายถึงสัจธรรมและหลักวิชา
ความงาม หมายถึง สิ่งต่างๆที่ทำให้มนุษย์มีวัฒนธรรม และความเพลิดเพลิน เป็นการอดิเรก รวมทั้งการกีฬาประเภทต่างๆ
ความดี นั้นหมายถึง การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายต่อกัน ความสัตย์สุจริตและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ป๋วย อึ๊งภากรณ์