หนังสือ: ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ

Title:      ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ
Authors:      ปกป้อง จันวิทย์
ISBN-10(13):      974-7233-43-6
Publisher:      มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล
ปกป้อง จันวิทย์ (บรรณาธิการ)
      "...ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าเศรษฐกิจ ได้รวมรวมเรียบเรียง เนื้อหาสาระไว้เป็นอย่างดี
      ทั้งลำดับเนื้อหาและความครบถ้วนของสาระ จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ไม่ยากว่า
      เศรษฐศาสตร์คืออะไร ใช้อย่างไร ใช้เพื่ออะรไร ใช้ร่วมกับอะไร และใช้เพื่อใคร
      เมื่ออ่านงานของอาจารย์คราวใดก็ยิ่งมั่นใจว่า บรรดาผู้นำ ผู้บริหารประเทศ
พึงต้องใช้วิชาเศรษฐศาสตร์บนพื้นฐานสังคมศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน
และที่สำคัญต้องมีความเข้าใจแหละเห็นใจผู้เสียเปรียบในสังคม
ดังงได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในงานเขียนและงานชีวิตของอาจารย์เอง..."
เจมศักดิ์ ปิ่นทอง (บางส่วนจากคำนำ)