หนังสือ: ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม

Title:      ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม
Authors:      ปกป้อง จันวิทย์
ISBN-10(13):      974-7233-30-4
Publisher:      มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

     สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม - ป๋วย อึ้งภากรณ์)
      "อุปสรรคสำคัญของหลักประชาธิปไทย ก็คือ ความโลภอย่างหนึ่งกับความทระนงนึกว่าตนวิเศษอีกอย่างหนึ่ง เลยทำให้เพิกเฉยต่อและทำลายซึ่งสิทธิ และศักดิ์ของผู้อื่น เป็นการเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้โอกาสที่ชาติบ้านเมืองจะเจริญพัฒนาได้โดย สมบูรณ์"