หนังสือ: ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ 12 ปี 2 เดือน 4 วันในตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท

Title:      ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ 12 ปี 2 เดือน 4 วันในตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท
Authors:      สุรพล เย็นอุรา
ISBN-10(13):      974-7011-33-6
Publisher:      สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

      ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ 12 ปี 2 เดือน 4 วันในตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท - โดยสุรพล เย็นอุรา
      คณะบรรณาธิการ
พิภพ ธงไชย สมถวิล ลือชาพัฒนพร
ฐิติมา คุณติรานนท์