หนังสือ: ปาฐกถา ป๋วย อึ้งภากรณ์ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและศิลธรรม

Title:      ปาฐกถา ป๋วย อึ้งภากรณ์ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและศิลธรรม
Authors:      ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ISBN-10(13):      974-8316-54-8
Publisher:      สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
Publication date:      พิมพ์ครั้งแรก 1 เมษายน พ.ศ. 2551
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: