หนังสือ: ปัญหาของประเทศไทย

Title:      ปัญหาของประเทศไทย
Authors:      ดร.สาโรช บัวครี, นายสมชัย วุทฒิปรีชา, ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ดร.ชินวุธ สุนทรสีมะ, ดร.หยุด แสงอุทัย, จรัล ดิษฐาอภิชัย
ISBN-10(13):      xxxpuey097
Publisher:      วัชรินทร์การพิมพ์
Publication date:      กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description: