หนังสือ: การอภิปรายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี อาจารย์ป๋วยกับธนาคารแห่งประเทศไทย

Title:      การอภิปรายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี อาจารย์ป๋วยกับธนาคารแห่งประเทศไทย
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey005
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:      การอภิปรายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี - "อาจารย์ป๋วยกับธนาคารแห่งประเทศไทย" (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2535)

      บรรยาย ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2 ตุลาคม 2512)

      การกดขี่ราษฎร การฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ว่าจะเกิดในท้องถิ่นหรือในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่หรือก้อนเล็ก ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้ใหญ่หรือผู้น้อยย่อมเป็นภัยแก่การอยู่ดีกินดีของราษฎร อย่าให้ใครมาอ้างเลยว่า ผู้ที่ปกครองประเทศอยู่จำเป็นจะต้องมีเงินรายได้พิเศษมาด้วยวิธีการต่างๆ เพราะเงินนั้นต้องใช้เลี้ยงลูกน้อง เพื่อจะได้ปกครองสะดวกขึ้น แม้จะอมพระมาอ้างก็อย่าเชื่อ เพราะทรัพย์สินเกิดมีอยู่ในประเทศในขณะใดขณะหนึ่งนั้น มีจำกัด ถ้าส่วนหนึ่งตกเป็นของใครจนมากแล้วที่เหลือก็เหลือน้อย สำหรับคนอื่นๆ คือชาวบ้านจำนวนมากๆ ชาวบ้านราษฎรก็ย่อมเบื่อระอา ไม่สนใจว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือใครจะก่อการร้าย เพราะเห็นว่าไม่แตกต่างกัน
ป๋วย อึ้งภากรณ์